default_mobilesplash

Kontakt

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

GreenBack sp. z o. o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
NIP: 6342815731

JEDNOSTKA BADAWCZA

Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Brzeźnicka 60a
42-200 Częstochowa

WAŻNE LINKI

www.technabio.com
Facebook/technabio
Twitter/technabio

DYREKTOR DS. B&R

Dr Dariusz Włóka
tel: (48) 664 993 638
e-mail: lab@greenback.net.pl

RG: Dariusz_Wtoka

 

Opracowanie technologii wytwarzania biopreparatów złożonych o kontrolowanym uwalnianiu do remediacji gleb i wspomagania wzrostu roślin

 

Kubek V12

 

Projekt TechNabio realizowany jest w Instytucie Inżynierii Środowiska, stanowiącej jednostkę organizacyjną Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowych biologicznie aktywnych preparatów doglebowych w technice mikrokapsułkowania, posiadających efekt kontrolowanego uwalniania. Procedura badawcza, z uwagi na chęć prezentacji szerokiego spektrum możliwości wdrożeniowych, podzielona została na dwie ścieżki aplikacyjne, w ramach, których opracowane zostaną dwa produkty końcowe.

 

Produkt nr 1 - preparat doglebowy o aktywności promowania wzrostu roślin. W jego skład wchodzić będą immobilizowane na polimerowych nośnikach konsorcja bakteryjne, wyposażone w mechanizm syntezy związków pozytywnie wpływających na wzrost i rozwój roślin uprawnych. Dzięki organicznej formie, połączonej ze zdolnością do powolnego/kontrolowanego uwalniania substancji aktywnej do środowiska, opracowany produkt zyska większą trwałość oraz skuteczniejsze działanie w aspekcie długoterminowym. Bezpośrednimi efektami wdrożenia tego produktu na rynek będą między innymi:

  • Poprawa ekologicznego charakteru upraw roślin – Biopreparaty stanowią alternatywę dla tradycyjnych preparatów nawozowych,
  • Realizacja Polityki Zrównoważonego Rozwoju – Preparaty o kontrolowanym uwalnianiu, poprzez swoją aktywność, pozwalają na znaczące ograniczenie ładunku egzogennych substancji w środowisku glebowym.
  • Ograniczenie negatywnych skutków, wynikających z występowania zjawisk takich jak zasolenie czy nadmierna eutrofizacja.

 

Produkt nr 2 - preparat doglebowy przeznaczony do wspomagania procesów remediacji terenów skażonych zanieczyszczeniami organicznymi. Składa się on z immobilizowanych konsorcjów bakteryjno-grzybowych wykazujących dużą efektywność biodegradacyjną w odniesieniu do substancji ropopochodnych. Potencjalnymi odbiorcami tego rodzaju środka mogą być firmy o zwiększonym zagrożeniu emisji zanieczyszczeń ropopochodnych, specjalistyczne jednostki straży pożarnej czy przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością remediacyjną. Jako potencjalne efekty wdrożenia preparatu, podać można:

  • Poprawa środowiska glebowego
  • Redukcja zagrożenia dla osób realizujących zabiegi re mediacyjne
  • Znaczące obniżenie kosztów remediacji terenów zdegradowanych

 

Realizacja założonych celów badawczych, prowadzić będzie do opracowania kompleksowej technologii wytwarzania biopreparatów o kontrolowanym uwalnianiu (innowacja procesowa). Podstawowym założeniem technologii, będzie wykorzystanie innowacyjnej metody namnażania mikroorganizmów na mineralno-organicznych Nano-nośnikach, oraz zastosowanie wysokociśnieniowego układu do immobilizacji materiału biologicznego. Podejście to pozwala na nadanie opracowywanym produktom specyficznych właściwości, do których zaliczyć można: wydłużony czas aktywnego działania, wysoką trwałość w środowisku, możliwość łączenia zróżnicowanych grup mikroorganizmów w obrębie jednego preparatu oraz stabilną i atrakcyjną formę produktu końcowego.

 

Działania realizowane w ramach projektu pozwoliły na opracowanie 3 zgłoszeń patentowych:

  • P.414061 - "Biopreparat do stymulacji wzrostu roślin w niekorzystnych warunkach glebowych" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 17.09.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak, A. Napora.
  • P.414059 - "Sposób otrzymywania biopreparatu o przedłużonym działaniu organicznej substancji aktywnej" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 17.09.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak.
  • P.414060 - "Biopreparat do remediacji gleb skażonych zanieczyszczeniami organicznymi" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 17.09.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak.

 

Działania prowadzone w ramach projektu wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju oraz stanowią istotny krok na drodze do poprawy, jakości środowiska naturalnego. Dlatego też ich efektywna realizacja zalicza się do priorytetów aktywności badawczej uczelni.

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach konkursu TANGO (TANGO1/266740/NCBR/2015)

 Zrzut ekranu 2017 08 18 15.44.44